Imprimă această pagină

Portofoliul profesorului consilier școlar

Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

 • Documente privind identitatea: carte de identitate, documente de schimbare a numelui – copii xerox
 • Curriculum vitae – format Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/ro/) (actualizat anual)
 • Diplome de studii ale școlilor absolvite (copii xerox)
 • Evoluţia profesională (grade, cursuri de formare/perfectionare, certificate, adeverinţe – copii xerox).
 • Decizia de numire (suplinire, detaşare, titularizare) - în copie
 • Contractul individual de muncă (copie)
 • Calificativul acordat pentru activitatea desfășurată în anul școlar anterior (copie).
 • Fișa postului pentru anul școlar în curs
 • Fisa de autoevaluare (se completează, se înregistrează și se depune la CJRAE, conform metodologiei, la sfârșitul anului școlar)

DOCUMENTE PENTRU ANUL ȘCOLAR ÎN CURS

 • Orarul activităților de consiliere / orelor de predare
 • Acordul părintelui pentru consiliere
 • Centralizarea răspunsurilor la chestionarul privind identificarea nevoilor de consiliere
 • Planul anual pentru activitatea cabinetului de consiliere psihopedagogică semestrial în conformitate cu planul managerial al CJRAE, înregistrat la CJRAE
 • Structura programelor derulate pe parcursul anului școlar (înregistrate în unitatea școlară) și proiectele de activitate, pentru debutanți   
 • Tabelul centralizator al programelor de consiliere de grup derulate în fiecare semestru    
 • Tabel cu semnăturile diriginților pentru programele și activitățile derulate în fiecare semestru
 • Fișe pentru consilierea psihopedagogică individuală, fișe OSP
 • Rapoarte semestriale privind activitatea desfășurată
 • Raportul anual privind activitatea desfășurată, înregistrat la CJRAE
 • Proceduri privind derularea activității de consiliere (individuală și de grup)   
 • Registrul de evidență a activităților specifice, înregistrat la CJRAE  
 • Tabelul centralizator al activităților de formare  în specialitate    
 • Fișele activităților din săptămâna Școala Altfel, înregistrate în unitatea școlară  
 • Chestionare de satisfacție a beneficiarilor  
 • Documente curriculare (pentru disciplina predată) – programa, planificarea înregistrată în unitatea școlară, proiecte didactice pentru debutanți
 • Instrumente de lucru si de evaluare pentru activitatea de consiliere, pentru activitatea de predare
 • Documente pentru disciplina opționale (dacă e cazul):  suport de curs, materiale auxiliare, fișa de avizare înregistrată în școală
 • Lista/ inventarul materialelor aflate in dotarea cabinetului, actualizat anual
 • Documente privind calitatea de mentor, formator, prof metodist, membru al consiliului consultativ al ISJ Dâmbovița, membru in comisii etc.

ALTE MATERIALE:

 • Proiectele, programele şi activităţile de consiliere realizate în parteneriat cu reprezentanţii comunităţii
 • Procese verbale încheiate la activitati extrașcolare,
 • Procese verbale încheiate la activitati derulate in cadrul comisiilor metodice,
 • Protocoale de colaborare
 • Articole în publicații de specialitate
 • Studiile psiho-sociologice elaborate de cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică
 • Baza de date (tabel nominal copii CES, tabel nominal copii cu părinți plecați în străinătate, tabel nominal copii cu risc educațional, tabel nominal copii cu risc abandon școlar);
 • Materiale informative despre activitatea cabinetului
 • Documente oficiale care atestă transmiterea la timp a informațiilor solicitate
 • Fișa de caracterizare psihopedagogică, preluată din ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice -Nr.1985/4.10.2016;  Ministerul Sănătății Nr.1305/17.11.2016;    Ministerul Educației  Naționale și Cercetării Științifice -  5805/ 23.11.2016); consilierul școlar o întocmește împreună cu  educatoarea/ învățătorul/ dirigintele la solicitarea acestuia.

DOCUMENTE LEGISLATIVE:

 • Regulamentul - cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică, anexă a Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene / al municipiului Bucureşti de resurse şi de asistenţă educaţională;
 • Legislatia și strategia de integrare a copiilor cu CES;

 

 PORTOFOLIUL profesorului consilier școlar din Cabinetul de asistență psihopedagogică

 Conținutul mapei Cabinetului de Consiliere Psihopedagogică

 Fișa de autoevaluare / evaluare în vederea acordării calificativului anual

 

NOTĂ: Acționați pictograma din dreptul fiecărui document pentru a descărca fișierul atașat

Citit 5277 ori